İngilizce Yeterlik Sınavı Hakkında

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ (İYS) TEST NİTELİKLERİ

 

İYS BÖLÜMLERİ ve İÇERİKLERİ

 

  1. 1.  İNGİLİZCENİN KULLANIMI

 

10’ar soruluk 2 çoktan seçmeli boşluk doldurma testi ve 5 en yakın anlamı bulma sorusundan oluşur. İYS’nin puanlamasında 25/100’lik bir ağırlığa sahiptir.

 

  1. Çoktan Seçmeli Boşluklu Paragraf Doldurma (Multiple Choice Cloze Test): 10’ar soruluk iki çoktan seçmeli boşluk doldurma testi tipi sorularda adaylardan içinde boşluklar bulunan bir metni okumaları, metinde verilen boşlukları cümle yapısı ve metin konusunu dikkate alarak kelime ve dilbilgisi yapıları ile doldurmaları beklenir.

 

  1. En yakın Anlamı Bulma (Closest Meaning): İngilizcenin Kullanımı bölümünün ikinci bölümü olan bu kısımda beş soru bulunmaktadır. Öğrencilerden verilen cümleye en yakın anlamı içeren cümleyi seçenekler içinden bulma becerisi ölçülmektedir. Bu bölümde öğrencilerin cümle seviyesinde okuma becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve dile hâkimiyet becerisi de test edilmektedir. Bu bölümde öğrencilerin verilen cümleye en yakın anlam içeren cümleyi hem dil bilgisi hem de kelime bilgisini kullanarak bulmaları beklenmektedir.

 

  1. 2. OKUMA

 

  1. Okuma Metinleri

Sınavın bu bölümde okuma becerisi test edilmektedir. Kolaydan zora sıralanan iki metinin olduğu bu bölümde her bir metinle ilgili yedi çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Adayların verilen dört şık içinden doğru olanı seçmeleri istenmektedir. Bu bölümde kullanılan soru tipleri detaylı okuma, ana fikri bulma, metinden kelimenin anlamını çıkarma, metin içindeki kelime referanslarını (references) ve konu tümcesini bulma (topic sentence) gibi becerileri ölçmektedir.

Metinlere yönelik çıkarımda bulunma, yazarın amacını ve konuya ilişkin tutum ile tavrı, metnin türü ve bunun gibi üst düzey okuma becerilerini ölçen sorular da bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca, tarama (scanning) ve özarama (skimming) alt okuma becerileri sınavda detaylı bilgiyi bulma soruları aracılığıyla ölçülen okuma becerilerindendir. Sorular ana fikri bulma sorusu ile başlar ve detaylı okuma sorularının çeşitli türleri ile devam eder ve metinlere yönelik çıkarımda bulunma, yazarın amacını ve konuya ilişkin tutum ile tavrı, metnin türü gibi üst düzey okuma becerilerini ölçen sorular ile biter.

 

  1. Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion):

Okuma bölümünün bir parçası olan ve yine okuma ve okuduğunu anlama becerisini ölçen altı adet çoktan seçmeli paragraf tamamlama sorusundan oluşmaktadır. Öğrencilerin bu bölümde paragrafın bütünlüğünü sağlayan cümleyi verilen şıklar içerisinden bulmaları beklenmektedir. Okuma metinleri sorularında olduğu gibi her bir soru 1.25 puandır. Paragraftaki boşluğun bulunduğu yerler şu şekildedir: iki ana fikir cümlesi, iki detay cümlesi ve iki sonuç cümlesi.

Yukarıdaki iki bölümden oluşan Okuma bölümünün İYS’nin toplam puanlaması içindeki ağırlığı 25/100’tir.

 

  1. 3. DİNLEME

 

Dinleme bölümü dinlerken cevaplama ve not alarak cevaplama olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Toplamda 20 sorusu olan bu bölümde her bir soru 1,25 puan ve dinleme bölümünün İYS içindeki toplam puan ağırlığı 25/100’tir. (2021-2022 Haziran İngilizce Yeterlik Sınavında bu bölüm yer almayacaktır). 

 

  1. Dinlerken Cevaplama (While Listening)

Birinci bölüm olan dinlerken cevaplama bölümünde bir radyo programı ve karşılıklı bir konuşma türünde 2 dinleme parçası ve her bir parça için 5 adet olmak üzere toplam 10 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu bölümdeki sorular basit seviyede dinleme becerilerini test etmektedir.

 

  1. Not Alarak Cevaplama (Note-taking)

Bu bölümde detaylı dinlemeye ya da dinlerken not almaya yönelik daha akademik bir beceri olan not alarak soruları yanıtlama becerisi ölçülmektedir. Öğrenciler önce kendilerine verilen bir not alma kâğıdını 1 dakika boyunca incelemekte sonra da 8 ila 10 dakika arasında değişen uzunlukta olan bir dinleme parçasını iki defa dinlemektedir. Ardından soru kâğıtları dağıtılmaktadır. Dinleme parçaları yarı akademik ve akademik niteliktedir. Ana fikri bulma, sayılar-tarihler-yüzdelikler gibi istatistiksel bilgileri yakalama, not alınan bilgi veya kelimelerle detaylı anlama sorularını cevaplama ve konuşmacının konuya yönelik tutumunu, duygularını, yaklaşımını ölçen sorular olmak üzere toplam 10 soru sorulmaktadır.

 

  1. 4. YAZMA

 

İYS sınavının son bölümü yazma becerisini ölçmektedir. Bu bölümde öğrencilerin bir konu üzerine en az 250 ila 300 kelime arasında neden-sonuç (cause / effect essay) ya da fikir belirtme kompozisyonu ("opinion essay" veya "for-against essay") türlerinden birini yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere ilgili kompozisyon türlerinin her birinden bir adet olmak üzere toplam dört konu verilmektedir ve bu konulardan birini seçmeleri istenmektedir. Her konu için öğrencilerin kullanabilecekleri yönlendirici fikirler de sunulmaktadır. Ancak bu fikirlerin hepsinin kompozisyona eklenmesine gerek yoktur. Bu bölümün İYS içindeki toplam ağırlığı 25/100’tir.

 

 

İYS’nin UYGULAMA PROSEDÜRÜ

 

YTU YDYO Yeterlik Sınavı (İYS) bir akademik yılda Eylül, Ocak ve Haziran olmak üzere üç ana dönemde yapılır. Çeşitli ek yerleştirmeler nedeniyle YTÜ’ye kayıt olan öğrenciler için bu ana dönemler dışında İYS’ler de ihtiyaç durumunda yapılır.

 

İYS Eylül dönemlerinde bir yerleştirme sınavı özelliği taşıyacak şekilde iki ana aşamada yapılır. Birinci bölüm İNGİLİZCENİN KULLANIMI ve OKUMA bölümlerini içeren birinci aşamaya YTÜ’ye o akademik yıl kayıt olan tüm öğrenciler girer. Bu bölümde 50 üzerinden 25 alamayan öğrenciler ikinci aşamaya giremez ve Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Programının ilgili düzeylerine yerleştirilir. İlk aşamadan 50 üzerinden 25 alarak geçen öğrenciler DİNLEME ve YAZMA bölümlerinin olduğu ikinci aşamaya geçer. Bu bölümden ilk aşamadaki notlarıyla birlikte toplam 59 ve altında puan alırlarsa ilgili düzeylerden birine yerleştirilir. Sınav sonunda toplamda 100 üzerinden 60 alan öğrenciler bölümlerine geçer.

 

İYS Ocak ve Haziran dönemlerinde de iki aşamalı yapılır. Bu İYS’lere devamsızlık sorunu yaşamayan ve dönem içi / akademik yıl sonu başarı notu koşulunu sağlayan tüm öğrenciler girer. Ancak bu dönemlerde yukarıda açıklanan ilk aşamadan geçme-kalma koşulu uygulanmaz ve tüm öğrenciler (beklemeli ve yeni kayıt) sınavın her iki aşamasına da girer.

 

Aşağıda hazırlıktan beklemeli öğrenciler ve çeşitli yatay geçiş programları yoluyla YTÜ’ye başvuruda bulunan öğrenciler için örnek çalışma materyalleri verilmiştir.

 

 

ÖRNEK ÇALIŞMA MATERYALLERİ

 

DİNLEME

 

Introduction to the Listening Course

 

Listening  Note-taking Strategies

 

Revising Organizing Notes

 

Sample Note-taking Sheet for Sample IYS

 

Self-study material for Note-Taking for IYS Listening

 

Signal Words used in Lectures

 

NOTETAKING 1

 

An Introduction to Note Taking 1 Answer Key

 

An introduction to Note Taking 1 Tapescript

 

An Introduction to Note Taking 1 Task Sheet.

 

The Secret to a Successful Vacation

 

NOTETAKING 2

 

An introduction to Note Taking 2 Tapescript

 

An Introduction to Note Taking 2 Task Sheet.

 

Australia.mp3

 

Introduction Note-taking 2 Answer Key.

 

OKUMA

 

STRATEGIES FOR ACADEMIC READING

 

Author's Attitude and Purpose

 

AUTHOR'S PURPOSE and TONE 1

 

AUTHOR'S PURPOSE and TONE 2

 

Author's Purpose

 

FINDING MAIN IDEAS AND SUPPORTING DETAILS

 

Finding Main Ideas and Supporting Details

 

FINDING MAIN IDEAS

 

Reading_Finding Main Ideas

 

GUESSING UNKNOWN VOCABULARY

 

Guessing meaning of unknown words

 

Guessing meaning of unknown words

 

Guessing Vocabulary in Context

 

Guessing Vocabulary in Context

 

Understanding vocabulary in context

 

Using Vocabulary Knowledge for Effective Reading

 

MAKING INFERENCES

 

Inferencing 1

 

Inferencing 2.

 

YAZMA

 

Reminder for memorized essays in IYS

 

Cause-Effect Essay_IYS SAMPLE

 

Opinion Essay_IYS SAMPLE

 

 

ÖRNEK İYS

 

IYS Sample-Session I 

 

IYS Sample-Session II - Part I (While-Listening) (not included in June EPE)

 

While-Listening Audio File 1.mp3 

While-Listening Audio File 2.mp3  

Tapescript While-Listening 1  

 

Tapescript While-Listening 2  

 

IYS Sample-Session II - Part II (Listening for Note-Taking) (not included in June EPE)

 

Note-Taking Audio File - Endangered Species MP3

 

Tapescript for Note-Taking - Endangered Species

 

IYS Sample-Session II-Writing  

 

Sample IYS Answer Key

 

 

IYS ALIŞTIRMALARI

 

IYS_PRACTICE_1_Students_Copy.pdf

IYS_Practice_1_Audios_YouTube_Links.pdf

IYS Practice 1_Answer Key for Students

 

IYS_PRACTICE_2_Students_Copy.pdf

IYS_Practice_2_Audios_YouTube_Links.pdf

IYS Practice 2_Answer Key for Students