İngilizce Yeterlik Sınavı Hakkında

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ (İYS) TEST NİTELİKLERİ

İYS BÖLÜMLERİ ve İÇERİKLERİ

 

1.  İNGİLİZCENİN KULLANIMI (USE OF ENGLISH)

10 soruluk çoktan seçmeli bir boşluk doldurma testi ve 10 adet anlamca en yakın cümleyi bulma sorusundan oluşur. İngilizce Yeterlilik Sınavı puanlamasında 25/100’lik bir ağırlığa sahiptir.

 

Çoktan Seçmeli Boşluklu Paragraf Doldurma (Multiple Choice Cloze Test): 10 soruluk çoktan seçmeli boşluk doldurma tipi sorularda adaylardan içinde boşluklar bulunan bir metni okumaları, cümle yapısı ve metin konusunu dikkate alarak metindeki boşluğa uygun cevabı seçenekler arasından bulmaları beklenir. Her bir soru 1.25 puandır.

 

Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma (Closest Meaning): İngilizcenin Kullanımı bölümünün ikinci bölümü olan bu kısımda 10 soru bulunmaktadır. Öğrencilerin verilen cümleye en yakın anlamı içeren cümleyi seçenekler arasında bulma becerisi ölçülmektedir. Bu bölümde öğrencilerin cümle seviyesinde okuma becerisinin yanı sıra dil bilgisi ve dile hâkimiyet becerisi de test edilmektedir. Öğrencilerin verilen cümleye en yakın anlam içeren cümleyi hem dil bilgisi hem de kelime bilgisini kullanarak bulmaları beklenmektedir. Her bir soru 1.25 puandır.

 

 

2. OKUMA (READING)

 

Okuma Metinleri (Reading Texts):

Sınavın bu bölümünde okuma becerisi test edilmektedir. İki farklı metnin olduğu bu bölümde her bir metinle ilgili yedi çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Her bir soru 1.25 puandır. Adayların verilen dört şık içinden doğru olanı seçmeleri istenmektedir. Bu bölümde kullanılan soru tipleri detaylı okuma, ana fikri bulma, metinden kelimenin anlamını çıkarma, metin içindeki kelime referanslarını (references) ve konu tümcesini bulma (topic sentence) gibi becerileri ölçmektedir. Metinlere yönelik çıkarımda bulunma (inference), metnin türünü, yazarın amacını ve konuya ilişkin tutum ile tavrını tespit etme gibi üst düzey okuma becerilerini ölçen sorular da yer almaktadır. Ayrıca, tarama (scanning) ve özarama (skimming) alt okuma becerileri sınavda detaylı bilgiyi bulma soruları aracılığıyla ölçülen okuma becerilerindendir.

 

Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion):

Okuma bölümünün bir parçası olan ve yine okuma ve okuduğunu anlama becerisini ölçen 6 adet çoktan seçmeli paragraf tamamlama sorusundan oluşmaktadır. Paragraftaki boşluğun bulunduğu yerler şu şekildedir: iki ana fikir cümlesi, iki detay cümlesi ve iki sonuç cümlesi. Bu bölümde öğrencilerden paragrafın bütünlüğünü sağlayan cümleyi verilen şıklar içerisinden bulmaları beklenmektedir. Her bir soru 1.25 puandır.

 

Okuma metinleri ve paragraf tamamlama bölümlerinden oluşan okuma bölümünün İngilizce Yeterlilik Sınavı toplam puanlaması içindeki ağırlığı 25/100’tir.

 

 

3. DİNLEME (LISTENING)

 

Dinleme bölümü, dinlerken cevaplama ve not alarak cevaplama olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Toplam 14 sorunun bulunduğu dinleme bölümünün İngilizce Yeterlilik Sınavı içindeki toplam puan ağırlığı 25/100’tir.

 

Dinlerken Cevaplama (While Listening)

Birinci bölüm olan dinlerken cevaplama bölümünde bir radyo programı veya karşılıklı bir konuşma türünde bir adet dinleme parçasıyla ilgili 6 adet çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Öğrenciler dinleme parçasını iki kere dinleyecektir. Her bir soru 1,5 puandır. Bu bölümdeki sorular, öğrencilerin dinleme esnasında soruları yanıtlama becerisini ölçmektedir.

 

Not Alarak Cevaplama (Note-taking)

Bu bölümde detaylı dinlemeye ve dinlerken not almaya yönelik daha akademik bir beceri olan not alarak soruları yanıtlama becerisi ölçülmektedir. Öğrenciler kendilerine verilen not alma kâğıdını inceledikten sonra yaklaşık 8-10 dakikalık bir dinleme parçasını iki defa dinlemektedir. Ardından soru kâğıtları dağıtılmaktadır. Dinleme parçaları yarı akademik ve akademik niteliktedir. Ana fikri bulma, sayılar-tarihler-yüzdelikler gibi istatistiksel bilgileri yakalama, not alınan bilgi veya kelimelerle detaylı anlama sorularını cevaplama ve konuşmacının konuya yönelik tutumunu, duygularını, yaklaşımını ölçen sorular olmak üzere toplam 8 soru sorulmaktadır. Her bir soru 2 puandır.

 

 

4. YAZMA (WRITING)

 

İngilizce Yeterlilik Sınavının (IYS) son bölümü, yazma becerisini ölçmektedir. Bu bölümde öğrencilerin bir konu üzerine en az 250 ila 300 kelime arasında neden-sonuç (cause / effect essay) ya da fikir belirtme kompozisyonu (opinion essay) türlerinden birinde bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Öğrencilere ilgili kompozisyon türlerinin her birinden bir adet olmak üzere toplam üç konu verilmektedir ve bu konulardan birini seçmeleri istenmektedir. Bu bölümün İngilizce Yeterlilik Sınavı içindeki toplam ağırlığı 25/100’tir.

 

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (İYS)  UYGULAMA PROSEDÜRÜ

 

YTÜ YDYO Yeterlik Sınavı (İYS) bir akademik yılda Eylül, Ocak ve Haziran olmak üzere üç ana dönemde yapılır. Çeşitli ek yerleştirmeler nedeniyle YTÜ’ye kayıt olan öğrenciler için bu ana dönemler dışında İYS’ler de ihtiyaç durumunda yapılır.

 

Eylül ayındaki İngilizce Yeterlilik Sınavı, iki ana aşamada yapılır. İNGİLİZCENİN KULLANIMI ve OKUMA bölümlerini içeren birinci aşamaya YTÜ’ye o akademik yıl kayıt olan tüm öğrenciler girer. Bu bölümde 50 üzerinden 25 alamayan öğrenciler ikinci aşamaya giremez ve Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Programının ilgili düzeylerine yerleştirilir. İlk aşamadan 50 üzerinden 25 alarak geçen öğrenciler DİNLEME ve YAZMA bölümlerinin olduğu ikinci aşamaya geçer. Bu bölümden ilk aşamadaki notlarıyla birlikte toplam 59 ve altında puan alırlarsa ilgili düzeylerden birine yerleştirilir. Sınav sonunda toplamda 100 üzerinden 60 alan öğrenciler bölümlerine geçer. Beklemeli öğrenciler için sınavın birinci aşamasından 25 puan alma koşulu aranmaz. 

 

Ocak ve Haziran aylarındaki İngilizce Yeterlilik Sınavı’na devamsızlık sorunu yaşamayan, dönem içi/akademik yılsonu başarı notu koşulunu sağlayan tüm öğrenciler ile beklemeli öğrenciler girebilirler.

 

Aşağıda hazırlıktan beklemeli öğrenciler ve çeşitli yatay geçiş programları yoluyla YTÜ’ye başvuruda bulunan öğrenciler için örnek çalışma materyalleri verilmiştir.

 

 

 

ÖRNEK ÇALIŞMA MATERYALLERİ

 

DİNLEME

 

Listening  Note-taking Strategies

 

Revising Organizing Notes

 

Sample Note-taking Sheet for Sample IYS

 

Self-study material for Note-Taking for IYS Listening

 

 

NOTETAKING 1:

 

An Introduction to Note Taking 1 Answer Key

 

An introduction to Note Taking 1 Tapescript

 

An Introduction to Note Taking 1 Task Sheet.

 

The Secret to a Successful Vacation

 

NOTETAKING 2

 

An introduction to Note Taking 2 Tapescript

 

An Introduction to Note Taking 2 Task Sheet.

 

Australia.mp3

 

Introduction Note-taking 2 Answer Key.

 

OKUMA

 

STRATEGIES FOR ACADEMIC READING

 

Author's Attitude/Tone and Purpose

 

FINDING MAIN IDEAS:

 

Finding Main Ideas

 

GUESSING UNKNOWN VOCABULARY:

 

Guessing meaning of unknown words

 

Guessing Vocabulary in Context

 

Understanding vocabulary in context

 

MAKING INFERENCES:

 

Inferencing

 

YAZMA:

 

Reminder for memorized essays in IYS

 

Cause-Effect Essay_IYS SAMPLE

 

Opinion Essay_IYS SAMPLE

 

 

SAMPLE EPE:

 

Session I (Sample EPE)

 

Session II (Sample EPE)

 

Note-Taking Questions (Session II-Sample EPE)

 

Sample EPE WRITING

 

Listening Scripts (Session II-Sample EPE)

 

Sample EPE-Answer Key (Session I & Session II)

 

While Listening Audio

 

Note-Taking Audio

 

 

EPE Practices:

 

EPE_PRACTICE_1_Students_Copy.pdf

EPE_Practice_1_Audios_YouTube_Links.pdf

EPE Practice 1_Answer Key for Students

 

EPE_PRACTICE_2_Students_Copy.pdf

EPE_Practice_2_Audios_YouTube_Links.pdf

EPE Practice 2_Answer Key for Students