Skip to main content

TİB Öğrencileri İçin

Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Öğretimi için hazırlanan 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Kitapçığı'na ulaşabilirsiniz.

Temel İngilizce Bölümündeki öğrenciliğiniz boyunca uymanız gereken kurallar bazı prensiplere bağlıdır. Bu kural ve prensipler her akademik yılın başında Yüksekokul yönetimi tarafından yapılan Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri için Oryantasyon Programında, öğretmenleriniz tarafından size gösterilen İlk Gün Sunumlarında ve sınıf panolarında öğrencilerle paylaşılır. Aynı zamanda tüm kural ve prensipler Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında da öğrencilerle paylaşılmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu disiplin işlemlerinde Yükseköğretim Kanunu içinde yer alan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınır. Bu yönetmeliğe Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasındaki Öğrenci sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

a. Sınıf İçi

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınıf İçi Disiplin Süreçleri aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Problemli bir davranış ilk defa görüldüğünde öğretmen öğrenciyi uyarır ve onunla konuşur.

2. Eğer problemli davranış devam ederse, öğretmen bir belge doldurup imzalar ve öğrenciden de bu belgeyi imzalamasını ister.

3. Öğretmen imzalanmış olan belgeyi Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı'na teslim eder. Bölüm başkanı veya yardımcısı öğrenciyle konuşur ve devam eden problemli davranışın sonuçları hakkında öğrenciyi uyarır.

4. Problemli davranış üçüncü kez görülürse, öğretmen bir rapor daha doldurup Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim eder ve disiplin süreçleri başlatılır.

Problemli davranışın ne olduğuna bağlı olarak disiplin süreci daha erken aşamalarda da başlatılabilir.

 

b. Kopya Çekmek veya Kopyaya Teşebbüs Etmek

Eğer gözetmenlikle görevli öğretim elemanı sınavlarda bir öğrenciyi kopya çekerken ya da kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek herhangi bir materyalle yakalarsa

1. Öğrencinin sınava devam etmesine izin vermez. Söz konusu öğrencinin sınav kâğıdı ya da soru kitapçığı ve öğrencinin üzerinde bulunan kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek tüm belgeler alınır.

2. Sınav paketinde bulunan Olay Rapor Formu detaylı bir şekilde doldurur ve öğrencinin üzerinde bulunan kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek tüm belgelerle birlikte Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

3. Bu öğrenci hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasından da erişilebilen Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre soruşturma açılır.

Soruşturma sonucunda kopya çektiği ya da kopyaya teşebbüs ettiği kanıtlanan öğrenci hakkında söz konusu Yönetmeliğin öngördüğü cezalar uygulanır.

 

c. Akademik Çalışmalar

Bilgi Hırsızlığı, bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, metot, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmak ve yayımlamaktır.  Bilgi Hırsızlığı, YTÜ YDYO Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre disiplin suçu sayılır ve Bilgi Hırsızlığı yapan öğrenciler hakkında disiplin prosedürü başlatılır.

 

Yukarıda belirtilen kurallar da dâhil olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uymayan öğrenci, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu’nun yaptığı değerlendirme neticesinde öğrenci uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezası alabilir. Ayrıca, alınan disiplin kurulu kararları öğrenci dosyalarına işlenir.

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ MUAFİYET KOŞULLARI

 

Öğrencilerin, zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden ve İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavından almaları gereken en düşük puanlar ile harf karşılıkları ve değerleri şöyledir:

 

Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavlardan zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı notları aşağıdadır:

 

SINAVLAR

CB

BB

BA

AA

YDS/e-YDS/YÖKDİL

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan sınavların geçerlik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE Akademik 2 yıl, YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl.

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Aksi takdirde sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin hazırlık öğretiminden muaf sayılabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puan ile harf karşılığı ve değeri aşağıdadır:

 

Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İYS

85(BA / 3.50)

 

 

SINAVLAR

BA

AA

YDS/e-YDS/YÖKDİL

85-89

90-100

TOEFL IBT

102-107

108-120

PTE Akademik

81-83

84-90

 

 

Son olarak Ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretim dilinin de İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında en az son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrenciler de zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaftır.

Zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na muafiyet talebine ilişkin bir dilekçe ile elden teslim edilmesi gerekir. Söz konusu belgeler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, kabul edilen belgeler geçerli olduğu eğitim-öğretim dönemine işlenir. Bu belgelerin bölümlerin ders kayıt tarihleri sonrasında teslim edilmesinin sonuçlarından öğrenci sorumludur.